Úvodem

Vážení přátelé!
Vítáme Vás při čtení řádků o naší škole, kterou vám následující řádky blíže představí.

Žáci se učí ve třídách vybavených interaktivními tabulemi užívanými ve výuce, mají k dispozici notebooky s výukovými programy, pracovní sešity, které jsou zakoupeny školou a řadu dalších materiálů, které slouží k úspěšnému zvládnutí učiva. Spojené ročníky jsou využívány jako možnost vývoje k samostatnosti, k opakování a zároveň jako možnost pochytit látku starších ročníků vnímavými žáky.

Jako každý rok, i letos je naším největším úkolem nabídnout příjemné prostředí školy, která je otevřená jak žákům, tak jejich rodičům. Naší snahou je individuální přístup k žákům, k jejich problémům i schopnostem. Základem výuky, která je zaměřena na samostatnost žáků, je práce s textem, získávání informací a práce s těmito informacemi. Snažíme se o co nejlepší pochopení učební látky a její následné zapamatování. Žáci se učí pojmenovávat nebezpečné situace v jejich okolí, hovoříme o nich a žáci o nich také píší, čímž se snažíme předcházet možným nebezpečným situacím. Společným jmenovatelem veškerého úsilí je naučit žáky o problému přemýšlet a mluvit o něm, nikoli se učit všemu zpaměti. 
Škola se snaží o přátelské a kamarádské prostředí a slušné chování ke všem zaměstnancům školy. Úkolem je vyhýbat se všem projevům šikany a žáci jsou informováni o projevech internetového nebezpečného jednání. 
Všem žákům přejeme příjemný školní rok a hodně úspěchů!

Mgr. Marie Sirakova, ř.š.