GDPR

„Škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
–  školní matrika,
–  doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
–  třídní kniha, 
–  záznamy z pedagogických rad,
–  kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
  podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
–   podklady žáků pro vyšetření v PPP,
–   hlášení trestných činů, neomluvená absence,
–   údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
  seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
–  seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,
–  seznamy zákonných zástupců pro spolek – klub přítel školy,
–  jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny,
–  kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),
–  fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,
–  zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,
–  záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:
Datové schránky: ID dhemexg
Emailem: sirakova@zsliba.cz nebo
Poštou na adrese: Základní škola a mateřská škola Libá, Libá 225, 351 31

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je:
Ing. Lenka Woldertová, kalliope1@seznam.cz,  tel: +420 773 939 901