Současnost školy

Obecná charakteristika školy
Integrovaná ZŠ a MŠ Libá vznikla v roce 1997 z potřeb obce a možnosti využít bývalou budovu školy, která zde byla zrušena před 20 lety. V mezidobí budova sloužila jako škola v přírodě OÚ Chomutov.
Ve školním roce1997 – 98, kdy byla obnovena, byla zákl. škola jednotřídní se 14 žáky v 1. a 2. ročníku, v roce 1998 – 99 sdružovala jedna třída 1., 2. a 3. ročník. Od roku 1999-2000 byla škola dvoutřídní a postupně se spojily 1. a 2. ročník v I. třídě a 3., 4. a 5. ročník ve II. třídě. K tomuto spojení ročníků jsme přistoupili z důvodu jednak požadavků rodičů a za druhé si sami myslíme, že toto spojení je vyhovující z důvodu náplně učiva jednotlivých ročníků. 
V budově školy se nachází školní kuchyně s jídelnou, kde se postupně vystřídají všichni žáci MŠ i ZŠ se svými učiteli a ostatními zaměstnanci školy. 
Každý den se tu setkávají 2,5 – 11leté děti vedené ke vzájemné úctě a pomoci dětem mladším. Děti zde vyrůstají ve věkově smíšeném kolektivu, spolupracují spolu a vzájemně si pomáhají. Prostředí školy je klidné a vstřícné, panuje zde rodinná atmosféra, s dětmi je o problémech diskutováno. Mezi učiteli a dětmi vládne přátelský vztah.
Žákům v době mimo vyučování slouží malá cvičebna, kde tráví i přestávky a chvíle, kdy nemohou jít z důvodu nepříznivého počasí ven. 

Od jara 2011, kdy škola získala dotační peníze z projektu EU peníze školám, mají žáci k dispozici notebooky s připojením k internetu, které jsou využívány ve výuce a pod dohledem učitelů i mimo výuku, když žáci potřebují. Počítače jsou umístěny přímo v učebně 3. až 5. ročníku, čili jsou žákům kdykoliv k dispozici. Hledají zde potřebné informace, zpracovávají též informace okolo exkurzí a školních výletů. K práci skoro denně využíváme interaktivní tabuli, do výuky je zapojován hlasovací systém. Je využíváno i práce v prostředí Moodle a e-learningu. 

Díky sponzorskému daru Pavla Nedvěda v červnu 2009 škola získala nový školní nábytek, nový datový projektor a v MŠ byl zřízen koutek pro rehabilitační chvilky. V červnu roku 2010 obdržela škola od Pavla Nedvěda podruhé 100.000,-Kč. Žákům byla zakoupena trampolína, která je přínosem ke sportovnímu vyžití na školní zahradě a do nově vzniklé třídy byla zakoupena nová tabule. Novou tabuli dnes již má i druhá třída se 3. až 5. ročníkem. V MŠ je mezipatrem zvětšena herní plocha o cca 12 m2, byla zakoupena odstrkovadla a mikroskop. Oba tyto dary škole neuvěřitelně pomohly a velmi panu Pavlu Nedvědovi DĚKUJEME!!!   

Rodičům a ostatním sponzorům děkujeme za pomoc při zakoupení herních prvků na školní zahradu.

Škole svou prací velmi pomáhá pan Miroslav Kněžíček ml., který věnoval škole velké množství hodin práce na rozvodech elektřiny při zřizování digitální učebny 3. až 5. ročníku. Velmi DĚKUJEME!!! Pomocníkem školy je též pan Josef Mádle, který se podílí na úpravách dřevěných zařízení školy a též jemu mu patří PODĚKOVÁNÍ! Podařilo se opravit dívčí i chlapecké WC a vymalovat hernu MŠ. To vše díky pánům Mandryszovi, Sirakovi a Doffkovi! Děkujeme!!!  

Cílem našeho snažení bylo vytvořit školu pro děti, kam budou chodit rády a hlavně beze strachu, kde také získají potřebné výsledky k dalšímu co nejlepšímu zařazení mezi žáky na 2. stupni ZŠ nejčastěji v Chebu. 

Potýkáme se s běžnými výchovnými problémy, neřešíme vážnější kázeňské přestupky a každý přestupek je s dětmi ihned řešen, rozebírán a diskutován.
Veškeré problémy a jejich trápení, která nacházíme v krabičce „Trápení a jiné bolístky“, rozebíráme s dětmi jednotlivě nebo všichni společně. K tomu jsou určena společná sezení, kdy s dětmi diskutujeme o jejich problémech, probíhá vlastní sebehodnocení dětí, případně řešíme různé problémy. 

Prostředí školy se snažíme zdobit spolu s dětmi a to hlavně jejich pracemi. Jsou to nejen malované obrázky, ale i keramické výtvory. Máme vlastní keramickou pec a keramický kruh, což využíváme i v hodinách výtvarné výchovy.
Místo, ve kterém se škola nachází, vybízí k pohybovým aktivitám a k práci v přírodě, čehož využíváme při školních i mimoškolních činnostech.

Dnes se píše rok 2017 a pohraniční vesničky, které dříve čítaly několikanásobně více obyvatel nežli dnes, se znovu zalidňují. V současné době dětí i žáků přibývá a věříme, že tento stav ještě dlouho vydrží. Osudy malých škol mohou být ohroženy nedostatkem peněz a je jenom na občanech a obecních úřadech, zda školu v obci udrží, vždyť kde je škola, tam je i život a mladí lidé.

Současnost
° dvoutřídní škola s 1. až 5. ročníkem
° v letošním školním roce jsou naplněny všechny ročníky 
° výuka německého jazyka od 3. ročníku
° práce s počítači připojeným na internet (využití výukových programů, hlasovacího zařízení SMART Response, na internetu vyhledávání informací, práce s textovým editorem, práce na interaktivní tabuli, práce v programu Smart Notebook, Moodle, atd.) 
° součásti školy – mateřská škola, školní družina, školní jídelna
° plavecký výcvik 1. až 5. ročníku (probíhá v bazénu v Aši, účastní se i MŠ)
° školní vzdělávací a poznávací výlety

Co dětem a rodičům nabízíme
° povídáme si s dětmi o jejich problémech
° vedeme děti k samostatnosti
° snažíme se o dokonalé zvládnutí učební látky (příprava na přijímací zkoušky)
° nabízíme individuální přístup
° snažíme se o navození příjemných vztahů učitelů, žáků a rodičů
° jezdíme na vícedenní školní výlety
° rodičům nabízíme informovat se na žáky kdykoliv, pokud si s učitelem domluví schůzku 
° je možná návštěva výuky po předchozí telefonické či osobní domluvě
° v rámci ŠD probíhají zájmové chvilky dle požadavků dětí
° průzkumy mezi rodiči, žáky a školami, kam děti odchází, hovoří o dobré úrovni školy, o spokojenosti rodičů a dětí se školou